Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku


Data publikacji strony internetowej: 2021-08-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-08-30


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Justyna Pieczka, adres poczty elektronicznej soswrybnik@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 573 332 976. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7, ul. Piasta 35, 44 - 200 Rybnik 

Budynek posiada 2 wejścia – 1 główne i 1 boczne. Wejście główne posiada podjazd dla wózków. Wejście boczne posiada platformę z podjazdem dla wózków, która znajduje się od strony parkingu za szkołą. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku są schody i jest winda. Obok budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek B: Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, ul. Mikołowska 21, 44 - 200 Rybnik

Budynek posiada 3 wejścia – 1 główne i 1 boczne oraz 1 wejście dla oddziałów przedszkolnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku są schody, nie ma windy. Obok budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2021-09-24 Publikacja
Wyświetleń: 1186